Privacy beleid

Rivertex Technical Fabrics Group BV respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd voor volledige transparantie met onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel of de doeleinden ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen.

Als u aanvullende informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, bezoek dan de website van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR.EU): https://gdpr.eu/ .

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, zullen wij geen niet-functionele cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Met het voortdurende bezoek van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere trackingsystemen, tenzij we op onze website een andere methode voor het accepteren van cookies hebben voorzien. Als u het gebruik van deze cookies wilt weigeren, klikt u op de volgende link: https://rivertex.com/en/cookies.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Definities
1.    Website (hierna: "Website") Rivertex.com.
2.    Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verwerkingsverantwoordelijke"): Rivertex Technical Fabrics Group BV, gevestigd aan de Rolweg 31, 4104AV Culemborg, KvK-nummer: 17061252 .

Artikel 2 - Toegang tot de website
De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult zich onthouden van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - Inhoud van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te exploiteren en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de controller, is ten strengste verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie kan ondernemen tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch van een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.


Artikel 4 - Beheer van de website
Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:
 • De toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers op te schorten, te onderbreken, te beperken of te weigeren
 • Alle informatie te verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette
 • De website tijdelijk onbeschikbaar te maken om updates uit te voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
1.    De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in de werking van de website, die de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van de functionaliteiten ervan veroorzaken. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle passende stappen ondernemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
2.    De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke procedures die tegen u worden ondernomen:
 • Vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet
 • Voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
3.    De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur lijden als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van eventuele latere (juridische) acties tegen de verwerkingsverantwoordelijke.
4.    Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (ab)gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle latere schade van u te (her)vorderen.

Artikel 6 - Verzameling van gegevens
1.    Uw persoonsgegevens worden verzameld door Rivertex Technical Fabrics Group BV.
2.    Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").
3.    Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
4.    De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verwerkingsverantwoordelijke gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie
1.    Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
2.    U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via finance@rivertex.nl.
3.    Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waar wij contact met u kunnen opnemen.
4.    Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
5.    Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen
1.    In geval van inbreuk op enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens vereisen, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
2.    Als informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de controller het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen
1.    U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de controller. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: finance@rivertex.nl.
2.    Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
3.    Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, moet u zich onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n). De verwerkingsverantwoordelijke is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 - Bewaring van gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet.

Artikel 11 - Cookies
1.    Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker herkend kunt worden wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt u om in te loggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken accepteert u het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
2.    Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 • Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen.
 • Niet-functionele cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
 • Tracking Cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door het gebruik van deze cookies kunnen wij uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen anders bij het targeten van advertenties. Tracking cookies verwerken meestal persoonsgegevens.
3.    In het bijzonder gebruiken we de volgende cookies op onze website:
 • Google Analytics
 • Google Adwords (tracking cookie)
 • Trengo Chat
4.    Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de verwerkingsverantwoordelijke en / of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5.    Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://gdpr.eu/cookies/

Artikel 12 - Aangeboden afbeeldingen en producten
U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die bij een aangeboden product op onze website horen.

Artikel 13 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de verwerkingsverantwoordelijke zijn vestigingsplaats heeft, is als enige bevoegd indien zich een geschil over deze voorwaarden kan voordoen, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Afdeling Legal & Finance, finance@rivertex.nl, +31345533886.

Deze Cookieverklaring is geldig vanaf 1 januari 2022 tot nader order.