Algemene voorwaarden

Rivertex® Technical Fabrics Group BV, gevestigd in Culemborg, Nederland en Rivertex® Technical Fabrics Group UK Ltd., gevestigd in Huntingdon, Verenigd Koninkrijk, hierma te noemen "Rivertex" verklaren,

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) rechtsbetrekkingen tussen Rivertex en de wederpartij.
1.2 Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van toepasselijkheid van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten met Rivertex.
1.4 De Algemene Voorwaarden worden aan de klant verstuurd en deze wordt geacht daarna bekend te zijn voor volgende leveringen. De algemene voorwaarden worden ten allen tijde op verzoek kosteloos toegezonden.

2. OFFERTES
2.1 Alle offertes van Rivertex zijn vrijblijvend. Een offerte van Rivertex wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen, indien de wederpartij deze niet binnen één maand na datum van de offerte schriftelijk heeft aanvaard.
2.2 Een overeenkomst tussen Rivertex en de wederpartij komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Rivertex van de door de wederpartij gedane bestelling. Eventuele tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet schriftelijk zijn bevestigd, zullen daarmee zijn vervallen.

3. PRIJZEN
3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen.
3.2 Mochten zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de kostprijsfactoren voordoen, dan is Rivertex gerechtigd te bedingen dat de overeengekomen prijs dienovereenkomstig zal worden verhoogd. Rivertex zal de wederpartij van eventuele prijsverhogingen schriftelijk op de hoogte stellen. De wederpartij wordt geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard, tenzij zij binnen 7 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling aan Rivertex schriftelijk heeft medegedeeld de overeenkomst te ontbinden.
3.3 Als tegemoetkoming in de vrachtkosten kan aan de wederpartij een bedrag in rekening worden gebracht. Wat deze kosten zijn en tot welke factuurwaarde zij in rekening worden gebracht, kunt u te allen tijde bij Rivertex navragen. Invoerrechten komen voor de rekening van de koper.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN
4.1 Het transportrisico voor de goederen gaat op de wederpartij over op het moment dat deze de plaats van opslag in Nederland verlaten bij het inladen in het transportmiddel.
4.2 Bij in gebreke van inontvangstneming door de wederpartij is Rivertex bevoegd tot opslag op kosten en voor risico van de wederpartij.
4.3 De in de offerte vermelde en overeengekomen levertijden zijn bij benadering opgegeven. Rivertex zal zich inspannen om de overeengekomen levertijd te realiseren. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen geeft de klant geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding van het contract.
4.4 De geleverde hoeveelheid mag 5% afwijken van de bestelde hoeveelheid. Dit kan niet als tekortkoming beschouwd worden.

5. BETALING
5.1 Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar netto contant 30 dagen na factuurdatum.
5.2 Het niet nakomen door de wederpartij van zijn betalingsverplichtingen geeft Rivertex het recht eventuele volgende leveringen aan de wederpartij op te schorten.
5.3 Onverminderd het risico dat in hoofde van de klant gevestigd is met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht over de geleverde goederen voor tot aan hun volledige betaling. In geval van wanbetaling is de klant ertoe gehouden de nog aanwezige goederen terug te zenden bij de eerste sommatie daartoe. De betaalde voorschotten blijven in voorkomend geval verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.
5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij vanaf de vervaldatum, zonder dat ingebrekestelling vereist is, gehouden een rente te betalen van 2% per maand over het van tijd tot tijd uitstaande bedrag.
5.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Rivertex moet maken ter inning van het door de wederpartij aan haar verschuldigde, komen ter laste van de wederpartij.

6. KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN
6.1 Klachten wegens zichtbare gebreken worden niet aanvaard indien ze niet binnen 10 dagen na levering per aangetekend schrijven aan Rivertex te Culemborg worden gericht of indien de koopwaar een manipulatie heeft ondergaan.
6.2 Klachten wegens verborgen gebreken worden niet aanvaard indien ze niet binnen 14 dagen na ontdekking van de gebreken per aangetekend schrijven aan Rivertex te Culemborg gericht worden. Onze verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken is in ieder geval beperkt tot een periode van 6 maanden vanaf de levering.

7. OVERMACHT
7.1 In geval van overmacht is Rivertex gerechtigd naar haar keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst in zijn geheel, respectievelijk voor het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te annuleren. Overmacht geeft de klant geen recht op ontbinding/schadevergoeding. Onder overmacht worden in ieder geval verstaan: onderbreking van bevoorrading, staking, lock-out, brand, personeelsgebrek.

8. SCHORSING EN ONTBINDING VAN HET CONTRACT
8.1 In alle gevallen waarin een contract wordt verbroken en/of ontbonden lastens de klant, is laatstgenoemde van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding aan ons verschuldigd, die forfaitair vastgesteld wordt op 40% van de contractwaarde.
8.2 Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door gebeurtenissen of daden die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden we ons het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij het recht onze verbintenissen geheel of gedeeltelijk op te schorten of zelfs de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Rivertex is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Rivertex toerekenbare tekortkoming. Rivertex is nimmer aansprakelijk voor voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde inkomsten.

10. DIVERSEN Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de KvK te Tiel. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voor worden gelegd aan de rechtbank van Arnhem.